Bokningsregler och hyresvillkor i Nya Rågsveds Folkets Hus


Bokning
Bokning kan ske genom besök, per telefon eller via e-post. Nya Rågsveds Folkets Hus skickar en preliminär bokningsbekräftelse via e-post. Den som är ansvarig för bokningen ska inom 3 dagar granska bokningen och bekräfta den via en länk.
Om en bokning inte bekräftas kan den bokade lokalen hyras ut till annan hyrestagare. I samband med hyrestagarens bekräftelse via länken godkänns också dessa regler och villkor.

Den tid som bokats skall täcka även förberedelser och städning av lokalerna.
Ni kan inte komma in i lokalen förrän den tid ni bokat.
Om ni önskar ytterligare tid bokas detta i god tid innan arrangemanget.
Den lokal som ni hyrt skall rymma er verksamhet. Ni kan således ej begagna allmänna utrymmen för er fest mer än vad som behövs i fråga om toaletter. Bokningen kan inte överlåtas eller säljas till annan.


Avbokning och ombokning

Avbokning ska ske skriftligt, info@nrfh.se

  • Det är kostnadsfritt att av- eller omboka om det sker tidigare än 30 dagar.
  • Om avbokning sker mellan 15-29 dagar innan arrangemanget debiteras 50% av lokalkostnaden.
  • Om avbokning sker mindre än 15 dagar innan arrangemanget debiteras 100% av lokalkostnaden.

Vid ändringar av tid i gjord bokning utgår en administrativ avgift à 500 kronor/ändringstillfälle. Om bokning inom 30 dagar ingen rätt till återbetalning.


Nya Rågsveds Folkets Hus äger i särskilda fall rätt att avboka hyrestid upp till 30 dagar innan arrangemanget samt att alltid kunna neka bokning om det på sannolika grunder kan antas att det kan medföra allvarligare ordningsstörning eller olaglig handling i eller vid lokalerna. Om bokning gjorts har Nya Rågsveds Folkets Hus alltid rätt att när som helst, av samma orsaker, avboka lokalen. Hyrestagaren har inte rätt till ersättning i sådana fall.


Betalning
Skall göras via faktura eller vid överenskommelse via kontokort hos Nya Rågsveds folkets hus. Vid dagen för bokningen medtag kvitto eller utskrift på betalning.

Den som gör bokningen är personligt ansvarig för bokningen och arrangemanget. Betalning (lokalhyra inkl. depositionsavgift) ska ske på förfallodagen, 30 dagar före arrangemanget. Utställd faktura ska vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen.
Om bokning sker inom 30 dagar inför kommande arrangemang ska faktura betalas omgående.


Deposition
Inför arrangemanget skall hyrestagare deponera det belopp som anges på utsänd faktura, för att täcka eventuella extrakostnader som förhyrningen kan förorsaka lokalupplåtaren i form av exempelvis larm, skadegörelse eller underlåtenhet att städa etcetera.

Depositionsavgiften utbetalas efter arrangemanget när besiktningsprotokoll inkommit till ekonomiavdelningen. I det fall ni inte lämnar lokalerna på den tid som står på bokningsbekräftelsen debiteras ni 3000 kronor per påbörjad timme. Se besiktningsprotokoll för övrig debitering.


Rökning, städning och sophantering
Totalt rökförbud gäller i alla lokaler. Hyrestagaren ansvarar för att hyrda lokaler och nyttjade biutrymmen (kök, foajé, toaletter etc.) samt att nyttjade inventarier städas/diskas enligt städinstruktion och återlämnas i fullgott skick. Sopor skall hanteras och kastas enligt städinstruktion. Nya Rågsveds Folkets Hus har endast sopnedkast för hushållssopor resterande sopor tar kunden med sig.


Säkerhet och tillstånd
Nödutgångar och utrymningsvägar skall hållas fria och får ej blockeras. Stearinljus, marschaller, rökelse eller annan levande eld och glödande materia får ej användas i lokalen. Skulle ni förorsaka att inbrotts-, brandlarm eller annat larm utlöses under er förhyrning debiteras ni 25000 kronor per larmtillfälle. Ni ansvarar att upprätthålla tillfredställande ordning i och kring lokalen och att endast behöriga personer (era gäster) har tillträde till lokalerna samt att ni har en utsedd vakt vid entrédörren.
Vid arrangemang senare än kl. 02.00 krävs även auktoriserad vakt.Ni skall i övrigt iaktta och följa de instruktioner och direktiv som personalen ger. Det åligger hyrestagaren att själv införskaffar och följa erforderliga myndighetstillstånd som krävs för den verksamhet som skall bedrivas under förhyrningen samt i övrigt följa aktuell lagstiftning samt att tillse att det inte vistas fler personer än tillåtet enligt angivet maxantal. Inspelande av reklamfilm, film- eller TV-inspelning, eller annan elektronisk upptagning görs i samråd med verksamhetschefen.


Ansvar
Nya Rågsveds Folkets Hus ansvarar inte för egendom, kläder etc. som tas med eller glöms kvar i lokalerna. Hittar vi något och tar vi hand om det som upphittat gods och återfås mot beskrivning.  

Den som undertecknar detta dokument inför lokalhyrningen ansvarar personligen för att arrangemanget genomförs utan olägenhet samt att alla deltagare informeras om de regler som anges ovan gäller alla. Om den som undertecknar detta dokument inte är närvarande under arrangemanget ska det framgå vem som är ansvarig person under hela tiden lokalen hyrs.

Force majeure
Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen inte kan användas enligt bokningsbekräftelse, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.


Värderingsgrunder
Genom bekräftande av bokningen intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.


Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad person. Brott mot detta betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren. Ingen återbetalning av förbetald hyra medges vid inställt arrangemang. Erlagd depositionsavgift återbetalas efter avdrag för eventuella kostnader.


Vår hantering av dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) gälla i hela EU som kommer att stärka din integritet vid vår databehandling av dina personuppgifter. Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt bokningssystem där dina personuppgifter finns registrerade. I samband med att du bokar och bekräftar bokningen samtycker du samtidigt till att vi får hantera din personuppgifter enligt vår integritetspolicy.


Hela vår integritetspolicy hittar du på vår hemsida www.nyaragsvedsfolketshus.se

 

Senast uppdaterad 20230616

Reservation
Bookings can be made by visiting, by telephone or by e-mail. Nya Rågsved Folkets Hus sends a preliminary booking confirmation via e-mail. The person responsible for the booking must review the booking within 3 days and confirm it via a link.
If a booking is not confirmed, the booked premises can be rented out to another tenant. In connection with the tenant's confirmation via the link, these rules and conditions are also approved.

The time booked must also cover preparation and cleaning of the premises. You cannot enter the premises until the time you booked. If you wish additional time, this can be booked well in advance of the event. The premises you have rented must accommodate your business. You cannot therefore use public spaces for your party more than is necessary in terms of toilets. The booking cannot be transferred or sold to another person.


Cancellation and rebooking

Cancellation must be made in writing, info@nrfh.se
It is free of charge to cancel or rebook if it happens earlier than 30 days. If cancellation occurs between 15-29 days before the event, 50% of the venue cost will be charged. If cancellation occurs less than 15 days before the event, 100% of the venue cost will be charged. In the event of changes to the time in a reservation, an administrative fee of SEK 500/time of change is payable. If booking within 30 days no right to refund.
Nya Rågsveds Folkets Hus has the right in special cases to cancel the rental period up to 30 days before the event and to always be able to refuse a booking if it can be assumed on probable grounds that it could lead to more serious disorder or illegal action in or near the premises. If a reservation has been made, Nya Rågsved Folkets Hus always has the right to cancel the venue at any time, for the same reasons. The lessee is not entitled to compensation in such cases.


Payment
Must be done via invoice or by agreement via credit card at Nya Rågsved's people's house. On the day of the booking, bring a receipt or printout of payment. The person making the booking is personally responsible for the booking and the arrangement. Payment (premises rent incl. deposit fee) must be made on the due date, 30 days before the event. Issued invoice must be paid no later than the due date. In the event of delay, interest is payable according to the Interest Act.
If the booking is made within 30 days before the upcoming event, the invoice must be paid immediately.


Deposit
Prior to the arrangement, the lessee must deposit the amount (formerly SEK 5,000 alt. SEK 7,500) stated on the sent invoice, to cover any extra costs that the rental may cause the premises lessor in the form of, for example, alarms, vandalism or failure to clean, etc. The deposit fee is paid after the event when the inspection report has been received by the finance department. In the event that you do not leave the premises at the time stated on the booking confirmation, you will be charged SEK 3,000 per hour started. See inspection report for other charges.

Smoking, cleaning and garbage disposal
Total smoking ban applies in all premises. The lessee is responsible for rented premises and used ancillary spaces (kitchen, foyer, toilets, etc.) and that used fixtures are cleaned/washed according to cleaning instructions and returned in perfect condition. Garbage must be handled and disposed of according to cleaning instructions. New Rågsveds Folkets Hus only has garbage disposals for household garbage, the customer takes the remaining garbage with them.


Security and permission
Emergency exits and escape routes must be kept clear and must not be blocked. Candles, marshals, incense or other live fire and glowing matter may not be used in the premises. Should you cause a burglary, fire or other alarm to be triggered during your rental, you will be charged SEK 25,000 per alarm. You are responsible for maintaining satisfactory order in and around the premises and that only authorized persons (your guests) have access to the premises and that you have an appointed guard at the entrance door.
For events later than 02.00 an authorized guard is also required. You must otherwise observe and follow the instructions and directives given by the staff. It is the lessee's responsibility to procure and comply with the necessary authority permits required for the activities to be carried out during the rental and to otherwise comply with current legislation and to ensure that there are no more people staying than permitted according to the specified maximum number. Recording of advertising film, film or TV recording, or other electronic recording is done in consultation with the operations manager.


Responsibility
Nya Rågsved Folkets Hus is not responsible for property, clothes etc. that are taken or left on the premises. If we find something, we take care of it as found goods and get it back against a description.

The person who signs this document prior to the venue rental is personally responsible for ensuring that the arrangement is carried out without inconvenience and that all participants are informed that the rules stated above apply to everyone. If the person signing this document is not present during the arrangement, it must be stated who is the responsible person for the entire time the premises are rented.

Force majeure
A strike, lockout or other labor market conflict, fire, power outage, technical fault, unserviceable weather, decision of an authority or other circumstance beyond the parties' control and which means that the premises cannot be used according to the booking confirmation, do not entail liability for damages for the parties.


Valuation bases
By confirming the booking, the tenant certifies that he, as well as any sub-organizer who intends to conduct business in the relevant premises, works based on democratic values and respects and supports the basic principles of equality, equality and the equal value of everyone. Such arrangements and gatherings that include illegal activities or have elements, lecturers or other types of information that present xenophobic, racist or for another group degrading/offensive/exclusive claims/expressions may not be carried out in these premises.


The lessee is obliged to truthfully state the content and direction of the arrangement. If prospective tenants through official strategy documents, practical application, public statements, clarifications or the like, through their activities and approach are judged to be in violation of any of the above provisions, this is a reasonable basis for the lessor to refuse rental after examination. Examination is carried out by the lessor's board, or a person authorized by the board. Violation of this is considered a breach of contract and gives the lessor the right to immediately cancel the agreement, as well as immediately close the arrangement when knowledge of this arises. Costs incurred in connection with closing/cancellation of arrangements on this basis are the responsibility of the lessee. No refund of prepaid rent is permitted in the event of a canceled event. Deposit fee paid is refunded after deduction of any costs.


Our handling of your personal data
On May 25, 2018, GDPR (General Data Protection Regulation) came into effect throughout the EU, which will strengthen your privacy in our data processing of your personal data. Our data processing is continuously documented in our booking system where your personal data is registered. In connection with booking and confirming the booking, you also agree that we may handle your personal data according to our privacy policy.


You can find our entire privacy policy on our website www.nyaragsvedsfolketshus.se


Last updated 20230616

Reserva
Las reservas se pueden realizar visitando, por teléfono o por correo electrónico. El Nya Rågsved Folkets Hus envía una confirmación de reserva preliminar por correo electrónico. El responsable de la reserva deberá revisar la reserva en un plazo de 3 días y confirmarla a través de un enlace.
Si la reserva no está confirmada, el local reservado podrá alquilarse a otro inquilino. En relación con la confirmación del inquilino a través del enlace, también se aprueban estas reglas y condiciones.

El tiempo reservado deberá cubrir también la preparación y limpieza del local. No podrás acceder al local hasta la hora reservada. Si desea tiempo adicional, puede reservarlo con mucha antelación al evento. El local que has alquilado debe dar cabida a tu negocio. Por lo tanto, no puedes utilizar los espacios públicos para tu fiesta más de lo necesario en términos de baños. La reserva no se puede transferir ni vender a otra persona.


Cancelación y cambio de reserva

La cancelación debe hacerse por escrito, info@nrfh.se
Es gratuito cancelar o volver a reservar si ocurre antes de los 30 días. Si la cancelación se produce entre 15-29 días antes del evento, se cobrará el 50% del coste del recinto. Si la cancelación se produce con menos de 15 días de antelación al evento, se cargará el 100% del coste del recinto. En caso de cambios en la hora de una reserva, se deberá pagar una tasa administrativa de 500 SEK por hora de cambio. Si reserva dentro de los 30 días no hay derecho a reembolso.
Nya Rågsveds Folkets Hus tiene derecho, en casos especiales, a cancelar el período de alquiler hasta 30 días antes del evento y a poder rechazar siempre una reserva si se puede suponer que podría provocar disturbios más graves o acciones ilegales. en o cerca del local. Si se ha realizado una reserva, Nya Rågsved Folkets Hus siempre tiene el derecho de cancelar el lugar en cualquier momento, por los mismos motivos. El arrendatario no tiene derecho a indemnización en tales casos.


Pago
Debe realizarse mediante factura o mediante acuerdo mediante tarjeta de crédito en la casa del pueblo de Nya Rågsved. El día de la reserva, traiga un recibo o una copia impresa del pago. La persona que realiza la reserva es personalmente responsable de la reserva y de la organización. El pago (alquiler del local, incluido el depósito) debe realizarse en la fecha de vencimiento, 30 días antes del evento. La factura emitida debe pagarse a más tardar en la fecha de vencimiento. En caso de retraso, se pagarán intereses de conformidad con la Ley de Intereses.
Si la reserva se realiza dentro de los 30 días anteriores al próximo evento, la factura deberá pagarse inmediatamente.


Depósito
Antes del acuerdo, el arrendatario deberá depositar la cantidad (antes 5.000 SEK o 7.500 SEK) indicada en la factura enviada, para cubrir los posibles costes adicionales que el alquiler pueda ocasionar al arrendador del local en forma de, por ejemplo, alarmas, vandalismo. o falta de limpieza, etc. La tarifa de depósito se paga después de que el departamento de finanzas haya recibido el informe de inspección. En caso de que no abandone las instalaciones a la hora indicada en la confirmación de la reserva, se le cobrarán 3.000 SEK por hora iniciada. Consulte el informe de inspección para conocer otros cargos.

Fumar, limpieza y eliminación de basura.
Se aplica prohibición total de fumar en todos los locales. El arrendatario es responsable de los locales alquilados y los espacios auxiliares utilizados (cocina, vestíbulo, aseos, etc.) y de que los elementos usados ​​se limpien/laven según las instrucciones de limpieza y se devuelvan en perfectas condiciones. La basura debe manipularse y eliminarse según las instrucciones de limpieza. New Rågsveds Folkets Hus solo dispone de trituradores de basura para la basura doméstica, el cliente se lleva la basura restante.


Seguridad y permiso
Las salidas de emergencia y las rutas de escape deben mantenerse despejadas y no deben bloquearse. No se podrán utilizar en el local velas, alguaciles, incienso u otros fuegos vivos y materias incandescentes. Si provoca que se active una alarma de robo, incendio u otra alarma durante el alquiler, se le cobrarán 25 000 SEK por alarma. Usted es responsable de mantener un orden satisfactorio dentro y alrededor de las instalaciones y de que solo las personas autorizadas (sus invitados) tengan acceso a las instalaciones y de tener un guardia designado en la puerta de entrada.
Para eventos posteriores a 02.00 también se requiere un guardia autorizado, en caso contrario deberá observar y seguir las instrucciones y directivas que le dé el personal. Es responsabilidad del arrendatario obtener y cumplir con los permisos de autoridad necesarios para las actividades a realizar durante el alquiler y en su caso cumplir con la legislación vigente y garantizar que no se alojen más personas de las permitidas según el número máximo especificado. . La grabación de películas publicitarias, películas o grabaciones de televisión, u otras grabaciones electrónicas, se realiza en consulta con el gerente de operaciones.


Responsabilidad
Nya Rågsved Folkets Hus no es responsable de la propiedad, ropa, etc. que se lleven o dejen en las instalaciones. Si encontramos algo, lo tratamos como producto encontrado y lo recuperamos según una descripción. La persona que firma este documento previo al alquiler del lugar es personalmente responsable de garantizar que el arreglo se lleve a cabo sin inconvenientes y que todos los participantes estén informados que las reglas antes mencionadas se aplican a todos. Si la persona que firma este documento no está presente durante la gestión, se deberá hacer constar quién es el responsable durante todo el tiempo que se alquile el local.

Fuerza mayor
Una huelga, cierre patronal u otro conflicto del mercado laboral, incendio, corte de energía, falla técnica, mal tiempo, decisión de una autoridad u otra circunstancia fuera del control de las partes y que significa que las instalaciones no se pueden utilizar de acuerdo con la confirmación de la reserva, no implicar responsabilidad por daños y perjuicios para las partes.


Bases de valoración
Al confirmar la reserva, el inquilino certifica que él, así como cualquier suborganizador que pretenda realizar negocios en el local correspondiente, trabaja sobre la base de valores democráticos y respeta y apoya los principios básicos de igualdad, igualdad y valor igual. de todos. En estos locales no podrán realizarse aquellos arreglos y reuniones que incluyan actividades ilegales o cuenten con elementos, conferenciantes u otro tipo de información que presenten afirmaciones/expresiones xenófobas, racistas o de otro grupo degradantes/ofensivas/exclusivas.

El arrendatario está obligado a declarar verazmente el contenido y sentido del contrato. Si se considera que los posibles inquilinos, a través de documentos estratégicos oficiales, aplicaciones prácticas, declaraciones públicas, aclaraciones o similares, a través de sus actividades y enfoque, violan cualquiera de las disposiciones anteriores, esta es una base razonable para que el arrendador rechace el alquiler después de un examen. . El examen lo lleva a cabo la junta del arrendador o una persona autorizada por la junta. La violación de este se considera incumplimiento de contrato y da al arrendador el derecho de cancelar inmediatamente el contrato, así como de cerrarlo inmediatamente cuando tenga conocimiento de ello. Los costos incurridos en relación con el cierre/cancelación de acuerdos sobre esta base son responsabilidad del arrendatario. No se permite ningún reembolso del alquiler pagado por adelantado en caso de cancelación de un evento. La tasa de depósito pagada se reembolsa después de deducir cualquier costo.

Nuestro manejo de sus datos personales
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor en toda la UE el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), que reforzará su privacidad en nuestro tratamiento de sus datos personales. Nuestro procesamiento de datos se documenta continuamente en nuestro sistema de reservas donde se registran sus datos personales. En relación con la reserva y la confirmación de la reserva, también acepta que podemos manejar sus datos personales de acuerdo con nuestra política de privacidad.


Puede encontrar nuestra política de privacidad completa en nuestro sitio web www.nyaragsvedsfolketshus.se


Última actualización 20230616