Bokningsregler och hyresvillkor

Bokningsregler och hyresvillkor i Nya Rågsveds Folkets Hus


Bokning
Bokning kan ske genom besök, per telefon eller via e-post. Nya Rågsveds Folkets Hus skickar en preliminär bokningsbekräftelse via e-post. Den som är ansvarig för bokningen ska inom 3 dagar granska bokningen och bekräfta den via en länk.
Om en bokning inte bekräftas kan den bokade lokalen hyras ut till annan hyrestagare. I samband med hyrestagarens bekräftelse via länken godkänns också dessa regler och villkor.

Den tid som bokats skall täcka även förberedelser och städning av lokalerna. Ni kan inte komma in i lokalen förrän den tid ni bokat. Om ni önskar ytterligare tid bokas detta i god tid innan arrangemanget. Den lokal som ni hyrt skall rymma er verksamhet. Ni kan således ej begagna allmänna utrymmen för er fest mer än vad som behövs i fråga om toaletter. Bokningen kan inte överlåtas eller säljas till annan.


Avbokning och ombokning

Avbokning ska ske skriftligt, info@nrfh.se
Det är kostnadsfritt att av- eller omboka om det sker tidigare än 30 dagar. Om avbokning sker mellan 15-29 dagar innan arrangemanget debiteras 50% av lokalkostnaden. Om avbokning sker mindre än 15 dagar innan arrangemanget debiteras 100% av lokalkostnaden.  Vid ändringar av tid i gjord bokning utgår en administrativ avgift à 500 kronor/ändringstillfälle. Om bokning inom 30 dagar ingen rätt till återbetalning.
Nya Rågsveds Folkets Hus äger i särskilda fall rätt att avboka hyrestid upp till 30 dagar innan arrangemanget samt att alltid kunna neka bokning om det på sannolika grunder kan antas att det kan medföra allvarligare ordningsstörning eller olaglig handling i eller vid lokalerna. Om bokning gjorts har Nya Rågsveds Folkets Hus alltid rätt att när som helst, av samma orsaker, avboka lokalen. Hyrestagaren har inte rätt till ersättning i sådana fall.


Betalning
Skall göras via faktura eller vid överenskommelse via kontokort hos Nya Rågsveds folkets hus. Vid dagen för bokningen medtag kvitto eller utskrift på betalning. Den som gör bokningen är personligt ansvarig för bokningen och arrangemanget. Betalning (lokalhyra inkl. depositionsavgift) ska ske på förfallodagen, 30 dagar före arrangemanget. Utställd faktura ska vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen.
Om bokning sker inom 30 dagar inför kommande arrangemang ska faktura betalas omgående.


Deposition
Inför arrangemanget skall hyrestagare deponera det belopp (f.n. 5 000 alt. 7500 kronor) som anges på utsänd faktura, för att täcka eventuella extrakostnader som förhyrningen kan förorsaka lokalupplåtaren i form av exempelvis larm, skadegörelse eller underlåtenhet att städa etcetera. Depositionsavgiften utbetalas efter arrangemanget när besiktningsprotokoll inkommit till ekonomiavdelningen. I det fall ni inte lämnar lokalerna på den tid som står på bokningsbekräftelsen debiteras ni 3000 kronor per påbörjad timme. Se besiktningsprotokoll för övrig debitering.

Rökning, städning och sophantering
Totalt rökförbud gäller i alla lokaler. Hyrestagaren ansvarar för att hyrda lokaler och nyttjade biutrymmen (kök, foajé, toaletter etc.) samt att nyttjade inventarier städas/diskas enligt städinstruktion och återlämnas i fullgott skick. Sopor skall hanteras och kastas enligt städinstruktion. Nya Rågsveds Folkets Hus har endast sopnedkast för hushållssopor resterande sopor tar kunden med sig.


Säkerhet och tillstånd
Nödutgångar och utrymningsvägar skall hållas fria och får ej blockeras. Stearinljus, marschaller, rökelse eller annan levande eld och glödande materia får ej användas i lokalen. Skulle ni förorsaka att inbrotts-, brandlarm eller annat larm utlöses under er förhyrning debiteras ni 25000 kronor per larmtillfälle. Ni ansvarar att upprätthålla tillfredställande ordning i och kring lokalen och att endast behöriga personer (era gäster) har tillträde till lokalerna samt att ni har en utsedd vakt vid entrédörren.
Vid arrangemang senare än kl. 02.00 krävs även auktoriserad vakt.Ni skall i övrigt iaktta och följa de instruktioner och direktiv som personalen ger. Det åligger hyrestagaren att själv införskaffar och följa erforderliga myndighetstillstånd som krävs för den verksamhet som skall bedrivas under förhyrningen samt i övrigt följa aktuell lagstiftning samt att tillse att det inte vistas fler personer än tillåtet enligt angivet maxantal. Inspelande av reklamfilm, film- eller TV-inspelning, eller annan elektronisk upptagning görs i samråd med verksamhetschefen.


Ansvar
Nya Rågsveds Folkets Hus ansvarar inte för egendom, kläder etc. som tas med eller glöms kvar i lokalerna. Hittar vi något och tar vi hand om det som upphittat gods och återfås mot beskrivning.  Den som undertecknar detta dokument inför lokalhyrningen ansvarar personligen för att arrangemanget genomförs utan olägenhet samt att alla deltagare informeras om de regler som anges ovan gäller alla. Om den som undertecknar detta dokument inte är närvarande under arrangemanget ska det framgå vem som är ansvarig person under hela tiden lokalen hyrs.

Force majeure
Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen inte kan användas enligt bokningsbekräftelse, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.


Värderingsgrunder
Genom bekräftande av bokningen intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad person. Brott mot detta betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren. Ingen återbetalning av förbetald hyra medges vid inställt arrangemang. Erlagd depositionsavgift återbetalas efter avdrag för eventuella kostnader.

Vår hantering av dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) gälla i hela EU som kommer att stärka din integritet vid vår databehandling av dina personuppgifter. Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt bokningssystem där dina personuppgifter finns registrerade. I samband med att du bokar och bekräftar bokningen samtycker du samtidigt till att vi får hantera din personuppgifter enligt vår integritetspolicy.


Hela vår integritetspolicy hittar du på vår hemsida www.nyaragsvedsfolketshus.se

 

Senast uppdaterad 20230616